Training OOB (Onderzoek Opgeslagen Beeldmateriaal)

Als er over cameratoezicht wordt gesproken ligt de nadruk vaak op het live uitkijken van de camera’s. Cameratoezicht is immers een middel waarvan een preventieve werking vanuit dient te gaan. Belangrijk subdoel voor de uitvoering van cameratoezicht is het opslaan/registreren van de beelden. Deze opslag vindt plaats tijdens het live uitkijken en wanneer er niet wordt uitgekeken. De opgeslagen beelden blijven tijdelijk bewaard (wettelijke maximale bewaartermijn in Nederland is momenteel 4 weken). Onderzoek naar opgeslagen beeldmateriaal (Module OOB) is het zoeken naar aanleiding van een incident of doelstelling van het camerasysteem, gericht op het verzamelen van relevant beeldmateriaal binnen de opgeslagen databank van een cameratoezicht systeem met als doel de waarheidsvinding (opsporing) of de benodigde gegevens ingevolge de doelstelling. De onderzoeker dient in principe dezelfde vaardigheden te hebben als de camera observant die de beelden live uitkijkt. Technische ondersteuning door toepassing van intelligente software zal de onderzoeker in staat stellen het onderzoek efficiënter uit te voeren.
De cursist dient de basisopleiding Effectief Cameratoezicht te hebben gevolgd voordat de module OOB kan worden gestart.

Doel:

De onderzoeker dient scherp te hebben waarom de camera’s zijn geplaatst (oorzaak), wat het doel is (wat men er mee wil bereiken) en op welke wijze met het camerasysteem dient te worden omgegaan (bevoegdheden en gebruik). De onderzoeker dient een goede geografische kennis te hebben van het belangengebied inclusief een goede kennis van de camera locaties, daarbij dient de onderzoeker onderscheid te kunnen maken tussen normaal en afwijkend gedrag. Verder dient de onderzoeker alle elementen van stafbare feiten te kennen om zodoende de juiste beeld informatie te kunnen verzamelen.

Inhoud:

Het waarnemen voert de onderzoeker uit door opgeslagen beelden van een of meer camera’s te bekijken op basis van de hem bekende en/of verstrekte informatie. Allereerst dient er een onderzoekspan te worden opgesteld welke naar gelang de complexiteit verder wordt beschreven en uitgewerkt op basis van de “7 gouden W’s”.

  • Op basis van praktijkmateriaal wordt een onderzoek gesimuleerd;
  • Interpreteren onderzoeksdoelstelling;
  • Opstellen onderzoeksplan;
  • Elementen strafbare feiten;
  • Normaal versus afwijkende gedragingen;
  • Toepassen “7 Gouden W’s”;
  • Voorkomende ‘valkuilen’;

Duur van de training:

1 reguliere trainingsdag; indien gewenst is een aangepast tijdschema eveneens mogelijk. (Tijden/data in overleg)